ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยสำนักการศึกษา ประชาสัมพันธ์
การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 30,000.00 บาท ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
ทุนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Bangkok.go.th/bangkokeducation หัวข้อ “ข่าวสาร/ข่าวทุนวิจัย/อบรม” ส่งที่สำนักการศึกษาพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ