Month: พฤศจิกายน 2022

ขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องประลองวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (…

กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ…

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโถงทางเดินบริเวณสำนักงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ชั้น 3 อาคาร 52 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การบริหาร และการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้ง องค์ประกอบ …