ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการ และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตร 5 ปี 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ