ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_21
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_20
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_23
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_0
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_2
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_1
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_5
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_4
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_3
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_6
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_8
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_9
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_7
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_10
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_13
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_11
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_14
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_12
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_15
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_16
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_17
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_18
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_19
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_22
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_25
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_26
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_24
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_21 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_20 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_23 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_0 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_2 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_1 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_5 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_4 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_3 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_6 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_8 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_9 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_7 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_10 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_13 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_11 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_14 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_12 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_15 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_16 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_17 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_18 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_19 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_22 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_25 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_26 LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ 2565_220708_24

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 5 ปี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร44) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียน การสอน แนวทางการปรับตัว
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่างๆ

ในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย
เรื่อง “ ข้อควรปฏิบัติระหว่างศึกษาใน มจพ.” โดยวิทยากรกองบริการการศึกษา,
 
“การให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยวิทยากรสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,

“ชี้แจงข้อมูลและอรรถประโยชน์ของบัตรนักศึกษา” โดย เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. และ 

“สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาควรทราบ” โดยคุณรัตนาภรณ์ ใจเจริญ หัวหน้างานบริการการศึกษา

ส่วนในช่วงบ่าย
ชมวีดิทัศน์ เรื่อง “ห้องสมุดน่ารู้”, ชี้แจงงานของสโมสรนักศึกษา โดย นายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และสรุปกิจกรรม

พิธีปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา โดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์