ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_24
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_21
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_22
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_17
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_19
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_13
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_12
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_27
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_9
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_11
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_4
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_6
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_5
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_2
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_3
LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_24 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_21 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_22 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_17 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_19 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_13 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_12 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_27 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_9 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_11 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_4 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_6 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_5 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_2 LINE_ALBUM_อบรมจริยธรรม 2565_220711_3

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดการอบรมจริยธรรมและกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 7 และ 8 กรกฎาคม 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร44)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์คุณธรรม  จริยธรรม ในหมู่นักศึกษาให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ในช่วงเช้าของวันที่ 7 กรกฎาคม

บรรยาย เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และเสริมทักษะคุณภาพชีวิต” โดยวิทยากรตัวคูณ ปปช.ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คุณวรรณพร รุจิพงษ์กุล และคุณระพีพร รัตนเหลี่ยม

ส่วนในช่วงบ่ายนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ตามภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

และในช่วงเช้าวันที่ 8 กรกฎาคม

บรรยาย เรื่อง “สุขภาพจิตและการปรับตัวของนักศึกษา” โดย คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (ดีเจพี่อ้อย) ดีเจคลื่นกรีนเวฟและพิธีกรรายการคลับฟรายเดย์ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) และ ดร.ผ่องพรรณ ภะโว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ โดย สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และสรุปกิจกรรมโดย ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์