ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

1
2
6
4
3
5
7
8
9
10
12
11
13
14
15
16
17
18
20
19
1 2 6 4 3 5 7 8 9 10 12 11 13 14 15 16 17 18 20 19

รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชาต่างๆในงาน Big Cleaning Day (กิจกรรม 5ส)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 08.45 น.