ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 6
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 14
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 13
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 11
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 6 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 12 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 14 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 13 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 11 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย
ผศ.ดร.สมภพ รอดอัมพร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และ นายภาศกร พันธ์ุรอด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แบบออนไลน์