ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สัมมนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหลักธรรมาภิบาล”

สัมมนาคณะ65-3
สัมมนาคณะ65-4
สัมมนาคณะ65-6
สัมมนาคณะ65-1
สัมมนาคณะ65-2
สัมมนาคณะ65-9
สัมมนาคณะ65-19
สัมมนาคณะ65-5
สัมมนาคณะ65-8
สัมมนาคณะ65-7
สัมมนาคณะ65-10
สัมมนาคณะ65-11
สัมมนาคณะ65-12
สัมมนาคณะ65-15
สัมมนาคณะ65-14
สัมมนาคณะ65-13
สัมมนาคณะ65-17
สัมมนาคณะ65-18
สัมมนาคณะ65-16
สัมมนาคณะ65-3 สัมมนาคณะ65-4 สัมมนาคณะ65-6 สัมมนาคณะ65-1 สัมมนาคณะ65-2 สัมมนาคณะ65-9 สัมมนาคณะ65-19 สัมมนาคณะ65-5 สัมมนาคณะ65-8 สัมมนาคณะ65-7 สัมมนาคณะ65-10 สัมมนาคณะ65-11 สัมมนาคณะ65-12 สัมมนาคณะ65-15 สัมมนาคณะ65-14 สัมมนาคณะ65-13 สัมมนาคณะ65-17 สัมมนาคณะ65-18 สัมมนาคณะ65-16

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดสัมมนาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ตามหลักธรรมาภิบาล” ในรูปแบบการประชุม ออนไลน์ ผ่าน Google Meet  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการและสายปฏิบัติการ ได้ทราบแนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่อรองรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม ในการกำหนดแนวทางกิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะและการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไปเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8:00 – 13:00 น.

หลังจากพิธีเปิด เป็นการบรรยาย เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในองค์กร” โดย ผศ.ดร.เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. และนางสาวระพีพร รัตนเหลี่ยม สำนักงานอธิการบดี มจพ. (วิทยากรตัวคูณของ ป.ป.ช.ประจำ มจพ.) และ “แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน” โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.