ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง Engineering & Technology/Electrical & Electronic Engineering

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพในแขนง Engineering & Technology/Electrical & Electronic Engineering ระดับมหาวิทยาลัย ระดับประเทศและระดับโลก จากข้อมูล AD Scientific Index 2022: World Scientist and University Ranking 2022 จำนวนสองท่าน ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 2            ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อันดับที่  80         ของประเทศไทย

อันดับที่ 11,634    ของโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 5              ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อันดับที่  267          ของประเทศไทย

อันดับที่ 31,708       ของโลก

(ข้อมูลจาก AD Scientific Index 2022: World Scientist and University Ranking 2022)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3A6osqo

ที่มาของข้อมูล……สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.