ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

นักวิจัย จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ World’s TOP 2% Scientists 2022

ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่ได้รับการจัดอันดับใน World’s TOP 2% Scientists by Stanford University 2022 การจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ 2% แรกของโลกปี 2022 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA)  ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 200,000 คน  ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และh-index ในฐานข้อมูล Scopus แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปีล่าสุด (Single Year Citation Impact) โดยจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 22 สาขาและ 176 สาขาย่อย  โดยข้อมูลปี 2022 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopus วันที่ 1 กันยายน 2021

         โดยมีนักวิจัย จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในการจัดอันดับ Career-Long Citation Impact 2022 หรือ นักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด นับถึงวันสุดท้ายของปี ค.ศ. 2021 โดยเป็นนักวิจัยไทยทั้งหมด 223 คน จากนักวิจัยทั่วโลก 195,605 คน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง (Thounthong, Phatiphat)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 42 ของไทย และอันดับที่ 102,237 ของโลก

*อันดับที่ 1 ของไทย ในสาขา Electrical & Electronic Engineering

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ (Siripruchyanun, Montree)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 186 ของไทย และอันดับที่ 184,503 ของโลก

อันดับที่ 2 ของไทย ในสาขา Networking & Telecommunications

และนักวิจัย จาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในการจัดอันดับ Single Year Citation Impact 2022 หรือ นักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดปี ค.ศ. 2021 สูงที่สุด ซึ่งเป็นนักวิจัยไทยทั้งหมด 307 คน จากนักวิจัยทั่วโลก 200,409 คน ได้แก่

ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์  ทวนทอง (Thounthong, Phatiphat)

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

อันดับที่ 43 ของไทย และอันดับที่ 59,372 ของโลก

*อันดับที่ 1 ของไทย ในสาขา  Electrical & Electronic Engineering

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
Website : https://stri.kmutnb.ac.th/new/index.php/news2/1183-236-261065