ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีททุกชั้นปีสมัครเข้าร่วม โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เรื่อง “การผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการเสริมสร้างทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อการนำเสนอ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและฝึกประสบการณ์สอนได้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน

การดำเนินกิจกรรมแบ่งเป็นระยะดังนี้

ระยะที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2565 รับฟังบรรยายและปฏิบัติด้วยระบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล

ระยะที่ 2 วันที่ 4 – 14 ธันวาคม 2565 เปิดรับผลงานนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมของระยะที่ 1 เข้าประกวดชิงเงินรางวัล ผ่าน Google Classroom

วันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2565 แบ่งกลุ่มประเมินผลงานออกเป็น 5 กลุ่ม โดยทีมวิทยากร ดังนี้
กลุ่มที่ 1  การผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

                   ผู้รับผิดชอบตรวจงาน     อ.ดร.สามารถ  สว่างแจ้ง และ อ.คเณศ  จุลสุคนธ์

กลุ่มที่ 2  การผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

                   ผู้รับผิดชอบตรวจงาน     ผศ.ดร.กัญญวิทย์  กลิ่นบำรุง และ ผศ.ดร.กฤษดา  ศรีจันทร์พิยม

กลุ่มที่ 3  การผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาครุศาสตร์โยธา

                   ผู้รับผิดชอบตรวจงาน     อ.ดร.ศิริพัฒน์  มณีแก้ว และ นายสุรวุฒิ  แซกรัมย์

กลุ่มที่ 4  การผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

                   ผู้รับผิดชอบตรวจงาน     อ.ดร.พุทธิดา  สกุลวิริยกิจกุล และ ผศ.ดร.นำโชค  วัฒนานัย

กลุ่มที่ 5  การผลิตสื่อการนำเสนอเกี่ยวกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

                   ผู้รับผิดชอบตรวจงาน     รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.สยาม  แกมขุนทด

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ประกาศผลรางวัล จำนวน 3 รางวัล
– รางวัลผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศ           รางวัลละ 1,500.00 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลผลงานนักศึกษารองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 1,000.00 บาท จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลผลงานนักศึกษารองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ    500.00 บาท จำนวน 1 รางวัล

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะที่ 1 – 2 จะได้รับ Certificate สำหรับประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู