ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education”

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th National Conference on Technical Education (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 The 10th International Conference on Technical Education (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง “The New Global Megatrends and Engineering Education” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) โดยมีการจัดประชุมสัมมนาภาพรวมและการประชุมกลุ่มย่อย ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการบริหารธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่าง ๆ การระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปจากทั่วประเทศและต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึง Download แบบฟอร์มเพื่อส่งบทความวิจัยตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับ การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th หรือ E-mail : ncteched@fte.kmutnb.ac.th และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th หรือ E-mail : icteched@fte.kmutnb.ac.th
โดยผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับจะได้รับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล้าพระนครเหนือซึ่งวารสารวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณวลัยพร ยอดคำมี หรือ คุณศิริพร ยางสวย สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3221 และ 3201