ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู) และสอบสัมภาษณ์

เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการสอบประเมินความสามารถทางวิชาการ (คุณลักษณะความเป็นครู)

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 10.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ