ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

ครุสภา

ครุสภา 1
ครุสภา 2
ครุสภา 3
ครุสภา 4
ครุสภา 5
ครุสภา 6
ครุสภา 7
ครุสภา 8
ครุสภา 9
ครุสภา 10
ครุสภา 11
ครุสภา 12
ครุสภา 13
ครุสภา 14
ครุสภา 16
ครุสภา 15
ครุสภา 18
ครุสภา 17
ครุสภา 22
ครุสภา 19
ครุสภา 20
ครุสภา 21
ครุสภา 23
ครุสภา 24
ครุสภา 26
ครุสภา 25
ครุสภา 1 ครุสภา 2 ครุสภา 3 ครุสภา 4 ครุสภา 5 ครุสภา 6 ครุสภา 7 ครุสภา 8 ครุสภา 9 ครุสภา 10 ครุสภา 11 ครุสภา 12 ครุสภา 13 ครุสภา 14 ครุสภา 16 ครุสภา 15 ครุสภา 18 ครุสภา 17 ครุสภา 22 ครุสภา 19 ครุสภา 20 ครุสภา 21 ครุสภา 23 ครุสภา 24 ครุสภา 26 ครุสภา 25

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย
องศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) เข้าประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)
จำนวน 2 แขนงวิชา ได้แก่ 1. แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม  2. แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ณ ห้องประชุม 208 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

คณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) มีรายชื่อ ดังนี้                
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์                    ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แก้วเกื้อกูล             อนุกรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์                 อนุกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา                  อนุกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ปัญญาพูนตระกูล                            อนุกรรมการ
6. นายสังคม จันทร์วิเศษ                                        อนุกรรมการ
7. นางสาวอรนุช  หงวนไธสง                                  อนุกรรมการและเลขานุการ
8. นายปิยะ  ประเสริฐสังข์                                      นักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ในการประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงในครั้งนี้ นอกจากการพิจารณามาตรฐานหลักสูตรบัณฑิต มาตรฐานการผลิต มาตรฐานบัณฑิตจากข้อมูลของสถาบันตามแบบประเมินมาตรฐานการผลิตฯ การซักถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบพิจารณาพร้อม
ข้อเสนอแนะแล้ว คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ แบ่ง 3 กลุ่ม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. ผู้แทนนักศึกษาคละชั้นปี 
2. ครูพี่เลี้ยง และผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติการสอน
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูและอาจารย์นิเทศก์   
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จากคุรุสภา
ที่ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่คณะและมหาวิทยาลัย