ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ โครงการรอบที่ 1 โควตา Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)
การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชาดังนี้

  1. 02301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT-R)
  2. 02303 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (TTE-Pow.-R)
  3. 02305 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (TTE-Elec.-R)
  4. 02311 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TTP – R)

โดยขอให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดการ
และรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
เพิ่มเติมอีกครั้ง วันที่ 31 มีนาคม 2566
โดยติดตามได้จาก www.fte.kmutnb.ac.th เท่านั้น