ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 (ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขอให้นักศึกษาและอ่านรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศแนบ