ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52 และอาคาร 44) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตกรุงเทพฯ