ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2566

เรื่องผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 โครงการรับตรงสำหรับผู้มี ปวช. และปวส ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขอให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศแนบ