งานนโยบายและแผน

งานนโยบายและแผน


นางสาวธัชพรรณ   กลิ่นเมธี  (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3224
e-mail  : tuchapan.k@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวอนุมาศ  ศรีเพ็ญ
ตำแหน่ง  : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3224
e-mail  : 
anumart.b@fte.kmutnb.ac.th

ว่าที่ ร.ต.(ญ)สุภารัตน์  วิริยโรจนกุล
ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์
  : 02-555-2000 ต่อ 3273
e-mail  : supharat.w@fte.kmutnb.ac.th

 • จัดทำเอกสารคำขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน
 • จัดทำงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน
 • จัดทำเอกสารงบประมาณเงินรายได้
 • จัดทำรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รายไตรมาส)
 • จัดทำเอกสารประมาณการรายรับ-รายจ่าย โครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 • จัดทำเอกสารจัดสรรเงินโครงการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ
 • จัดทำเอกสารแผน/ผล การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • จัดทำรายงานแผน/ผลปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ตามแผนพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำรายงานผลคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายเงินแผ่นดิน (การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้

งานยุทธศาสตร์และการประเมินผล

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       – รายงานแผน/ผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาควิชา/หน่วยงาน รอบ 5 เดือน (1 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65)  (รอข้อมูล)

รายงานคำรับรองการปฏิบัติงาน

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
         – รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 64 – 31 มี.ค. 65)  (Link)
         – รายงานประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)  (Link)

ผลการดำเนินงานของส่วนงาน