ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจพ. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์กับองค์การยูเนสโก (UNESCO)