Day: 11 พฤษภาคม 2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศ.ดร.สุชา…

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…