Day: 31 พฤษภาคม 2022

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาส…

รายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสต…