ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2

โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 1 โควตา Portfolio ครั้งที่ 2
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566