ผู้ดูแลระบบร่วม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร…

การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 สำเร็จลงอย่างงดงาม สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคตแห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ AI ในการผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน”

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ 2567”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ที เอ็ม ที สตีล จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม…