ผู้ดูแลระบบร่วม

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสต…

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  ผู้ช่วยศ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์โยธา รหัสองค์กรแม่ข่าย 5008 (สภาวิศวกร) จัดอบรมเรื่อง “แนวทางการออกแบบและควบคุม งานถนน”

🔆🟣 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. โดยภาควิชาครุศาสตร์…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท ไทย อาซานุมะ คอนสตรัคชั่น จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด

Memorandum of Understanding (MoU) เมื่อวันที่ 28 ม…