ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 2
โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมินความสามารถทางวิชาการ
วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป