ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

โครงการอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ” วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.10 น. ด้วยโปรแกรม Microsoft Team

ลงทะเบียนอนไลน์ ที่ https://cutt.ly/FTEReg ภายในวันที่ 23 พฤาภาคม 2565

กำหนดการ
12.40 – 12.55 น. ลงทะเบียน
12.55 – 13.00 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พิธีเปิดการอบรม โดย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13.00 – 14.00 น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ : ด้านครุศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.00 – 14.10 น. พัก 10 นาที
14.10 – 15.10 น. บรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ : ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15.10 – 16.10 น. อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “เทคนิคการตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ดำเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
16.10 น. ปิดการอบรม โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา