ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าของคณะทุกท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
4.2
4.1
5.1
5.3
5.2
1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 4.2 4.1 5.1 5.3 5.2

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  ครบรอบ 63 ปี 
“63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรม สร้างคุณค่าสังคมไทย” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร มจพ. ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี  มจพ. โดยมีรายนามศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ได้รับคัดเลือก ดังต่อไปนี้

สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง

1. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม                           

2. รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ                 

3. ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา             

สาขาบริการสังคม             

1. ผศ.ดร.ธานินทร์  คงศิลา                           

2. นายพรศักดิ์ เยาดำ       

สาขาทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย                           

1. รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย                       

ขอขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. ให้ความอนุเคราะห์ภาพถ่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://together.kmutnb.ac.th/