ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติการในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 โครงการการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี


หลักสูตรเทียบโอน