ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง

14
10
9
11
8
7
6
4
5
15
2
1
3
12
13
14 10 9 11 8 7 6 4 5 15 2 1 3 12 13

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.พิสิฐ  เมธาภัทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง รุ่นที่ 12  ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้ารับการฝึกอบรมเป็น จำนวน 51 คน และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการได้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์งาน สามารถจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในตำแหน่งของตนเอง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร กอปรกับมหาวิทยาลัยมีมติให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรสมรรนถะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง พร้อมทั้งมีคู่มือสมรรถนะตามภาระงานจึงจำดำเนินการต่อสัญญาลักษณะประจำได้ต่อไป

ขอบคุณภาพจาก คุณสมเกษ จันทร์นาม ปชส.มหาวิทยาลัย
รายละเอียดข่าว/ภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สนง.อธิการบดี มจพ.