ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รอบที่ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รอบที่ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมินความสามารถทางวิชาการ
วันเสาร์ที่ 28 พฤษาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป