ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ

ศูนย์บูรณาการวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าร่วม “โครงการกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์การประชุมวิชาการ”

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและฝึกประสบการณ์สอนได้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน โดยจะแบ่งกลุ่มการทำกิจกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 20 คน สลับหมุนเวียนเข้าห้องประชุมวิชาการตามที่กำหนดไว้ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ 3 ระยะ จะได้รับ Certificate สำหรับประกอบการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

รายละเอียดการรับสมัครดังนี้