ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

1
2
3
1 2 3

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
รองศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์ อยู่ผ่อง คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ ดร.กัณฐชา จารุจินดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัย และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา  คณาจารย์ และบุคลากรต่อไป พร้อมการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่มาของข้อมูลและข่าวภาพ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์