ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรม เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”

9
12
10
11
3
2
7
6
4
5
8
13
1
9 12 10 11 3 2 7 6 4 5 8 13 1

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Team เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ” ให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ : ด้านครุศาสตร์และเทคโนโลยี”และศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ : ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์” และในช่วงท้ายการฝึกอบรม ได้มีอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ “เทคนิคการตีพิมพ์บนฐานข้อมูลนานาชาติ”โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้าย และศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ผู้ดำเนินรายการ