ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 3 ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติการในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 ADMISSION
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ

แก้ไข 6 มิถุยนายน 2565