Day: 13 มิถุนายน 2022

ผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

พิธีเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ …

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง สำหรับผู้ม…