Day: 17 มิถุนายน 2022

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และพบอาจารย์ที่ปรึกษา แบบออนไลน์ ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศแจ้งห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ และห้องพบอาจ…

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครทุนพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโล…