ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กําหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรงสําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการรับตรงสําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมินความสามารถทางวิชาการ
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป