ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พิธีเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

19
18
1
3
2
7
6
13
15
9
11
12
14
16
17
8
10
4
5
19 18 1 3 2 7 6 13 15 9 11 12 14 16 17 8 10 4 5

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering Education and Blended Learning to the NEXT-GENeration” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานประชุมวิชาการ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

          การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง “Engineering Education and Blended Learning to the NEXT-GENeration” จัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)กับสมาคมครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) มีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่
9-10 มิถุนายน 2565 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ในรูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid Conference)

           โดยมีวัตถุประสงค์ที่เปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักวิชาการมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายระหว่างภาคการผลิตและสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน ระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ การผสมผสานเทคโนโลยีและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกในอนาคต
(รายละเอียดของงานประชุมวิชาการhttp://ncteched.fte.kmutnb.ac.th/)