ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

การบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการ NCtechED14 และ ICtechED9 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

7
8
6
9
3
2
1
5
24
34
23
25
27
32
33
26
10
14
12
11
13
17
16
15
18
20
21
28
30
29
31
1.5
1.4
1.2
1.1
1.3
7 8 6 9 3 2 1 5 24 34 23 25 27 32 33 26 10 14 12 11 13 17 16 15 18 20 21 28 30 29 31 1.5 1.4 1.2 1.1 1.3

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลังจากพิธีเปิดการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติครั้งที่ 9 ในช่วงเช้าผู้จัดงานได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “Exergy Analysis of Blended Learning to the Next GENeration” โดย Professor Gyeung Ho Choi, President of Korean Auto-Vehicle Safety Association และหัวข้อเรื่อง “Empowering Blended Learning to the NEXT-  GENeration Learning Ecosystem for Global Digital Citizenship” โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

     ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการ NCtechED14 และ ICtechED9 ในรูปแบบของ on site และ online

(ผู้สนใจสามารถฟังการบรรยายของวิทยากรทั้งสองท่านย้อนหลังได้จาก..
https://www.facebook.com/ncteched/videos/ncteched14icteched9/7589399121102130)