ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ประจำปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โครงการรับตรงสําหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และวุฒิ ปวส. รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมินความสามารถทางวิชาการ
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป