ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง

1
2
3
4
5
1 2 3 4 5

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและเปิดงาน ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กับสถาบันการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาทั้ง 7 แห่ง ประกอบด้วย

1. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

2. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

3. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

4. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4

5. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

6. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง 

ณ หอประชุมเบญจรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวโดยก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านอาชีวศึกษา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565