ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกาศผลการสอบคัดเลือก และรายละเอียดที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง
สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. รอบที่ 4 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปีการศึกษา 2565
ตามเอกสารที่แนบไว้ดังนี้