ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณบดีได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู

2
7
6
5
9
4
8
1
3
10
11
2 7 6 5 9 4 8 1 3 10 11

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.พิสิฐ  เมธาภัทร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไปอาจารย์ประจำภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครู รุ่นที่ 14  ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่จัดโดยกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการเข้ารับการฝึกอบรมเป็น จำนวน 56 คน และจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งเข้าใจถึงวิธีการสอน องค์ประกอบของการจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป