ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

ปัจฉิมนิเทศ2565 2
ปัจฉิมนิเทศ2565 3
ปัจฉิมนิเทศ2565 4
ปัจฉิมนิเทศ2565 5
ปัจฉิมนิเทศ2565 6
ปัจฉิมนิเทศ2565 7
ปัจฉิมนิเทศ2565 8
ปัจฉิมนิเทศ2565 9
ปัจฉิมนิเทศ2565 10
ปัจฉิมนิเทศ2565 11
ปัจฉิมนิเทศ2565 12
ปัจฉิมนิเทศ2565 13
ปัจฉิมนิเทศ2565 14
ปัจฉิมนิเทศ2565 15
ปัจฉิมนิเทศ2565 16
ปัจฉิมนิเทศ2565 17
ปัจฉิมนิเทศ2565 18
ปัจฉิมนิเทศ2565 19
ปัจฉิมนิเทศ2565 20
ปัจฉิมนิเทศ2565 21
ปัจฉิมนิเทศ2565 22
ปัจฉิมนิเทศ2565 23
ปัจฉิมนิเทศ2565 24
ปัจฉิมนิเทศ2565 25
ปัจฉิมนิเทศ2565 26
ปัจฉิมนิเทศ2565 27
ปัจฉิมนิเทศ2565 28
ปัจฉิมนิเทศ2565 2 ปัจฉิมนิเทศ2565 3 ปัจฉิมนิเทศ2565 4 ปัจฉิมนิเทศ2565 5 ปัจฉิมนิเทศ2565 6 ปัจฉิมนิเทศ2565 7 ปัจฉิมนิเทศ2565 8 ปัจฉิมนิเทศ2565 9 ปัจฉิมนิเทศ2565 10 ปัจฉิมนิเทศ2565 11 ปัจฉิมนิเทศ2565 12 ปัจฉิมนิเทศ2565 13 ปัจฉิมนิเทศ2565 14 ปัจฉิมนิเทศ2565 15 ปัจฉิมนิเทศ2565 16 ปัจฉิมนิเทศ2565 17 ปัจฉิมนิเทศ2565 18 ปัจฉิมนิเทศ2565 19 ปัจฉิมนิเทศ2565 20 ปัจฉิมนิเทศ2565 21 ปัจฉิมนิเทศ2565 22 ปัจฉิมนิเทศ2565 23 ปัจฉิมนิเทศ2565 24 ปัจฉิมนิเทศ2565 25 ปัจฉิมนิเทศ2565 26 ปัจฉิมนิเทศ2565 27 ปัจฉิมนิเทศ2565 28

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของอาชีวะศึกษา” ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในการเข้าสู่โลกของงานอาชีพหรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอันจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

สำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วันทำงานในอนาคต คุณนพพล นาทองใบ  วิทยากรจากบริษัท  JOBTOPGUN บรรยายเรื่อง “เขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน” และพิธีปิดโดย ดร.วิทวัส  ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์