ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)
การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รายชื่อแยกตามโครงการดังนี้

1. โครงการคัดเลือกตรงใช้คะแนน GAT/PAT

2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับ ปวช. และระดับ ปวส.

3. โครงการรับตรงใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

4. โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.)

5. โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี

6. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์

โดยขอให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดการ
และรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
โดยติดตามได้จาก www.fte.kmutnb.ac.th