งานคลังและพัสดุ

งานคลังและพัสดุ

นางสาววรทัย  ประจักษ์เพิ่มศักดิ์ (หัวหน้างาน)
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3280
e-mail  : vorathai.p@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวปาริชาต  คชลุน
ตำแหน่ง  : นักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3222
e-mail  : parichart.k@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวพัชรี   เอี่ยมสุข
ตำแหน่ง  :
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3255
e-mail  :
patcharee.a@fte.kmutnb.ac.th


นางสาวภณิตา  อยู่เจริญ
ตำแหน่ง  :
นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3255
e-mail  :
phanita.y@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวดวงกมล ปทุมชาติ
ตำแหน่ง  : นักวิชาการพัสดุ
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3255
e-mail  :
duangkamolp@fte.kmutnb.ac.th

นางสาวศศิภา นิธิจินดา
ตำแหน่ง  : ักวิชาการเงินและบัญชี
โทรศัพท์  : 02-555-2000 ต่อ 3222
e-mail  :
sasipa.n@fte.kmutnb.acth

 

 

งานคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีหน้าที่ในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งจะดำเนินการตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการติดตามและ ควบคุมอย่างเป็นระบบ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
และเพื่อให้การบริหารงานของส่วนงานบรรลุผลสำเร็จตามพันธกิจที่กำหนดไว้และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานคลังและพัสดุ ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ดังนี้
1. หน่วยการเงินและบัญชี
2. หน่วยพัสดุ

โดยภาระหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน มีดังนี้
หน่วยการเงินและบัญชี

 • วิเคราะห์ สรุป เสนอแนวทางการพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินทุกหมวดรายจ่าย ทุกแหล่งเงิน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
 • จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายทุกแหล่งเงิน ทุกหมวดรายจ่าย
 • ควบคุมงบประมาณทุกแหล่งเงิน ทุกหมวดรายจ่าย
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทุกแหล่งเงิน ทุกหมวดรายจ่าย เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ
 • รับ-จ่าย เงินสด/เช็ค เอกสารทางการเงิน
 • จัดทำบัญชี-บันทึกบัญชี งบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินตามแหล่งเงิน
 • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 • จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเงินและบัญชี
 • ติดตามและประสานงานด้านการเงิน ทั้งภายใน/ภายนอกคณะ
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยพัสดุ

 • วิเคราะห์ สรุป เสนอแนวทางการพิจารณาการขออนุมัติซื้อ/จ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ทุกหมวดรายจ่าย ทุกแหล่งเงิน
 • งานดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • งานจัดทำแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • งานรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายไตรมาส
 • งานบริหารสัญญาและหลักประกัน
 • งานตรวจสอบความชำรุดบกพร่องและคืนหลักประกัน
 • งานส่งมอบและตรวจรับพัสดุ
 • งานบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ
 • งานควบคุมบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองและการรายงานวัสดุสิ้นเปลืองรายเดือน
 • งานควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์และการออกหมายเลขครุภัณฑ์
 • งานตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • งานจำหน่ายพัสดุ
 • ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ