Month: กรกฎาคม 2022

สพอ. มจพ. ประชาสัมพันธ์แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. ประชาสัมพั…

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม TCAS 4 โครงการรับตรง สําหรับผู้มีวุฒิ ม.6 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ประจําปีการศึกษา 2565

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของผู้มีรายชื่อเพื่อเข้าศึกษาต่…