fte

ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ่านกิจกรรมการสร้างโครงงานด้านวิศวกรรมและพลังงานสะอาด THAILAND GREENMECH CONTEST 2024

📢ขอเชิญร่วมสมัครแข่งขันการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานผ…

เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เทคนิคการจัดทำ BOQ ของบ้านพักอาศัย และเทคนิคการบริหารธุรกิจ แบบผู้รับเหมามืออาชีพ”

👷‍♂️📣เตรียมความพร้อมสู่มืออาชีพ! กับโครงการอบรม “เ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์…