fte

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.ประจำปี 2563 และ 2564

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเ…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…