fte

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสต…

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ไพโรจน์  สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรร…

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระ…

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเ…

ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 หัวข้อเรื่อง “ก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกร”

ด้วยภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มี…