หลักสูตรที่ผ่านมา

หลักสูตรที่ผ่านมาของคณะ

ปริญญาตรี

หลักสูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาเครื่องกล (หลักสูตร ปวส. และต่อเนื่อง)
(ฉบับปี พ.ศ. 2512)

Mechanical Technology
 

สาขาเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ.2523)

Mechanical Technology

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2529)
Mechanical Engineering

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2537)

Mechanical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)

Mechanical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

Production Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)

Mechatronics Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Mechanical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Production Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Mechatronics Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Production and Industrial Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Mechanical Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตร 4ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Mechatronics Engineering

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
(หลักสูตรเทียบโอน) สำหรับผู้ผ่านหลักสูตรอบรมการพัฒนาครูช่างเทคนิคขั้นสูงตามมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรฝึกอบรมเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับผู้จบ ปวส.
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Mechatronics Engineering

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557*
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาไฟฟ้า (หลักสูตร ปวส. และต่อเนื่อง)
(ฉบับปี พ.ศ. 2512)

Electrical Technology
 
สาขาไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(ฉบับปี พ.ศ.2523)

Electrical Technology
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2534)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2544)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Electrical Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Electrical Engineering
 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

Electrical Engineering

 
หลักสูรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2524)

Civil Engineering
 
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2531)

Civil Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541)

Civil Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Civil Engineering
 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Civil Engineering
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science (B.Sc.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

Civil Engineering Management
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering (B.Eng.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553)

Civil Engineering and Education
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ฉบับที่ 12

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

Civil Engineering and Education

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)

Civil Engineering and Education

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ฉบับที่ 12

 มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 ฉบับที่ 12

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
Bachelor of Science in Technical Education (B.S.Tech.Ed.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2534)

Computer Technology
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541)

Computer Technology
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Computer Technology
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Computer Technology
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 4 ปี)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Computer Technology

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน สำหรับผู้จบ ปวส.)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)

Computer Technology

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

Computer Education

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
Master of Science in Technical Education (M.S.Tech.Ed.)
 

สาขาวิชาโยธา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2531)

Civil Technology

สาขาวิชาโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546)

Civil Technology
 

สาขาวิชาโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552)

Civil Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
Master of Science (M.Sc.)

สาขาวิชาการบริหารงานวิศวกรรมโยธาและงานระบบ
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2549)

Civil and System Engineering Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering (M.Eng.)

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)

Civil Engineering and Education

 

ปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)

Technical Pedagogic Research and Development

 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

Civil Engineering and Education

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (te.kmutbn.ac.th)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

Electrical and Energy Engineering